STRUKTUR PERSONALIA INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) TAHUN 2015/2016

INSTIKA Ahad, 21 Agustus 2016 08:54 WIB
819x ditampilkan

PIMPINAN :

Rektor                                                                                                                     :  Drs. H. Abbadi Ishomuddin,M.A.

Wakil Rektor Akademik dan Pengembangan Institusi (AKSI)                                       :  Dr. Ach. Maimun, M.Ag.

Wakil Rektor Keuangan, Administrasi Umum dan Ketenagaan/SDM (KAUM SDM)        : H. Mohammad Hosnan,M.Pd.

Wakil Rektor Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama                                                :  Drs. H. A. Washil, M.Pd.I.

 

PELAKSANA AKADEMIK :

Dekan Fakultas Syari’ah                                                                                           : H. Damanhuri, M.Ag.

Ketua Jurusan HES                                                                                                   : Moh. Jazuli, M.H.I

Sekretaris Jurusan HES                                                                                             : Moh. Afif Wahyudi, M.H.I

Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah                                                                          : Achmad Bahrur Rozi, M.Hum.

Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah                                                                    :

Ketua Jurusan Perbankan Syariah                                                                               : Nur Hasan Zaifullah, S.P., M.AB.

Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah                                                                         : Maksum, M.EI

Ketua Jurusan Ekonomi Syari’ah                                                                                 : Riza Anami, S.Th.I., M.SI.

Sekretaris Jurusan ES                                                                                               : Maksum, S.E.I., M.E.I

 

Dekan Fakultas Tarbiyah                                                                                           : Drs. H. Masyhuri, M.Pd.I.

Ketua Jurusan PAI                                                                                                     : Ach. Khatib, M.Pd.I.

Sekretaris Jurusan PAI                                                                                               : Muhammad Nihwan, M.Pd.I.

Ketua Jurusan PBA                                                                                                    : Ubadillah, MA.

Sekretaris Jurusan PBA                                                                                              : Ahmad Faris, M.Pd.I.

Ketua Jurusan PGRA                                                                                                  : Mohammad Afnan, M.Pd.I.

 

Dekan Fakultas Ushuluddin                                                                                       : M. Mushthafa, MA.

Ketua Jurusan IQT                                                                                                      : Fathurrosyid, M.Th.I.

Sekretaris Jurusan IQT                                                                                                : Izzul Muttaqin, M.Th.I

Ketua Jurusan Akhlak Tasawuf                                                                                    : Mahmudi, M.Fil.I.

Sekretaris Jurusan Akhlak Tasawuf              :

 

Kabag. Administrasi Akademik Fakultas Tarbiyah                                                         : Sinawar, S.Pd.I.

Kabag. Administrasi Umum dan Kemahasiswaan Fak. Tarbiyah                                     : Abdul Azis, S.Pd.I.

Subbag. Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum Fak. Syariah                              : Saheruddin, S.Pd.I.

Subbag. Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum Fak. Ekonomi dan Bisnis islam            : Habibullah, S.Pd.I.

Subbag. Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum Fak. Ushuluddin        : Abd. Rohman, S.Pd.I.

 

Kepala LPMP                                                                                                           : Drs. Abdul Halim, M.Pd.I

Sekretaris LPMP                                                                                                       : Syafiqurrahman, M.Pd.I.

 

Kepala LP2M                                                                                                            : Moh. Naqib, S.Sos., M.Pd.I.

Sekretaris LP2M                                                                                                        : Paisun, S.Pd.I

 

Direktur Pascasarjana                                                                                                : Prof. Dr. H. Sunardji Dahri Tiam, M.Pd.

Ketua Prodi Pascasarjana                                                                                            : Fathor Rachman, S.Pd.I., M.Pd.

Sekretaris Prodi Pascasarjana                                                                                     : Abd. Warits, M.Pd.I

Subbag. Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum Pascasarjana                    : Paisun, S.Pd.I.

 

Kepala LP2D                                                                                                              : Masykur Arif, M.Hum.

Staff LP2D                                                                                                                  : Khairul Anam, S.Sy.

 

PELAKSANA ADMINSITRASI :

Kepala Biro Administrasi Umum, SDM/Ketenagaan dan Keuangan         : Abd. Rahman, S.HI.

Kabag. Keuangan dan SDM/Ketenagaan                                            : Moh. Fadal, S.HI.

Kabag. Administrasi Umum, Sarana Prasarana dan Rumah Tangga       :

Sub Bagian Ketenagaan                                                                    : Rasyidi, S.PdI.

Sub Bagian Keuangan                                                                       : Tibyanto, S.Pd.I.

Sub Bagian Administrasi Umum                                                          :

Sub Bagian Sarana Prasarana                                                            : Akhmad Mumdarin, M.Pd.I.

Sub Bagian Rumah Tangga                                                               : Zainullah, S.Pd.I.

 

Kepala Biro AdministrasiAkademikdanKemahasiswaan                         : Wusta, S.Pd.I.

KabagAdministrasiAkademik                                                              : Fauzi, S.ThI.

KabagAdministrasiKemahasiswaan                                                     : Masturi, S.Pd.I.

Sub Bagian Administrasi Akademik                                                     : Nur Hasanatin, S.Pd.I

Sub BagianAdministrasiKemahasiswaan                                              : Shafiyah, S.Sy.

 

UNSUR PENUNJANG :

KepalaPerpustakaan                                         : Moh. Afifi, M.Hum.

Pustakawan                                                     : Lutfi, S.Ag.

Pustakawan                                                     : A. Rizqi, S.Ag.

Pustakawan                                                     : Helmi, S.Pd.I

Pustakawan                                                     : Hj. Halimatul Qudsiyah, S.Pd.I.

Pustakawan                                                     : Farida, S.Pd.I.

 

Kepala Laboratorium dan IT                             : M. Faizy, S.HI.

 

PHL Kebersihan dan Umum                               : Hasan, S.Pd.I.

PHL Sopir                                                        : Hani

PHL Satpam                                                     : Waki’

PHL Satpam                                                     : Ahmad

PHL Warnet putri                                             : Husnol Khatimah

 

 

Rektor Instika,

 

 

Drs. H. Abbadi Ishomuddin, MA.

NIP. 196612202001121001